Ücretsiz Emlak ilanları, Satılık ve Kiralık Emlaklar, Sahibinden İlanlar, Emlak Ofisleri, İnşaat Firmaları Rehberi, Nakliyeciler, Mobilyacılar ve Yapı Dekorasyon Firmaları
Emlakx.com Ücretsiz Emlak İlanları, Emlak Rehberi, Bedava Kiralık Emlak İlanları, Sahibinden Kiralık Daireler, Sahibinden Satılık Daireler, Satılık Evler

Emlak Ofisi Üyeliği Aylık 15 TL, Üstelik Şimdi 2 Ay Bedava

Ücretsiz Sahibinden Gayrimenkül İlanı Ver

Emlak Ofisi Kayıt
İlan Güncelleme / Silme

Ücretsiz İlan Ekle | İlan Sil & Güncelle | Yeni İlanlar | Konut | İşyeri | Villa | Arsa | Yazlık | Emlakçılar | Kredi / Mortgage | Reklam
 Emlak Durumu    Emlak Tipi    Şehir     Detaylı Arama

Dask Nedir, Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Önemli Bilgiler


Doğal Afet Sigortaları Kurumu

 • Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu deprem riski nedir?
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kuruluş amacı nedir?
 • DASK nasıl yönetilmektedir?
 • DASK bir KİT (kamu iktisadi teşebbüsü) midir?
 • DASK ile sigorta şirketleri arasındaki ilişki nedir?
 • DASK'ta toplanan primler nasıl yatırıma yönlendirilmektedir?
 • DASK kaynakları başka amaçlar için kullanılabilir mi?
 • Dünyada DASK benzeri yapılanmalar var mıdır?
   

Kapsamı nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

 


Zorunlu Deprem Sigortası hangi binaları kapsamaktadır?

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa, bağ, bahçe, tarla" olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.

 


Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Aşağıda sayılan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
 • 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa tabi olsun veya olmasın tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
 • Hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılmış olan binalar,
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.
 • Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu deprem riski nedir?

Ülkemiz jeolojik ve topoğrafik yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde etkili olan doğal afetleri önem sırasına göre depremler, heyelanlar, su baskınları, kaya düşmeleri, yangınlar, çığ, fırtına ve yer altı suyu hareketleri şeklinde sıralamak mümkündür. Son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarların 2/3' ünün deprem nedeniyle meydana geldiği görülmektedir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın hazırladığı ve şu anda geçerli bulunan deprem bölgesi haritası esas alındığında, ülkemiz topraklarının %96' sının farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içerisinde olduğu ve nüfusumuzun %98' inin bu bölgelerde yaşadığı görülmektedir. Birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yaşayanların toplam nüfusumuza oranı ise %70 civarında bulunmaktadır. Bu oranlar, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Depremler, başta afetin meydana geldiği bölgeler olmak üzere tüm ülkeyi etkilemekte ve dolayısıyla ülkede yaşayan vatandaşların hepsi depremin sonuçlarından belli ölçüde etkilenmektedir. Ortaya çıkan maddi zararların telafi edilmesi, deprem bölgesinde normal hayata dönülebilmesi, acil yardıma ihtiyaç duyan kimselerin bu ihtiyaçlarının giderilmesi vb. Yapılan harcamalar ülke ekonomisine ve devlete büyük bir mali yük getirmektedir. Bunun en son örneğini oluşturan ve son yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, ekonomik ve sosyal boyutları ile ülkemiz için büyük bir yıkım olmuştur.

 


Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kuruluş amacı nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası'na dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine haiz, kar amacı gütmeyen ve sigortacılıkta "sigorta havuzu" adı verilen yapı esas alınarak düzenlenmiş bir kurumdur.
DASK'ın temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:

 • Kapsamdaki bütün konutları prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak,
 • Yurtiçinde risk paylaşımını sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,
 • Devletin depremlerden (özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından) kaynaklanan mali yükünü azaltmak,
 • Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak,
 • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek,
 • Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 


DASK nasıl yönetilmektedir?

DASK, biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan "Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu" tarafından yönetilmektedir. İşlerin yürütülmesi için fiziki bir yapılanmaya ve kadro kurulu değildir. Bunun yerine, etkinliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla gerekli işlemler kurum idarecisi ve dışarıdan uzman kuruluşlardan temin edilmektedir.

Kurumun, merkezi işlevleri, operasyonel işleri ve uluslararası piyasalardan reasürans temini, kurum idarecisi  tarafından yerine getirilmektedir. Hazine Müsteşarlığı ile kurum idarecisi arasında 5 yıllık bir sözleşme imzalanmaktadır.

DASK yönetim kurulu; Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve kurum idarecisinin temsilcilerinden oluşmaktadır.

 


DASK bir KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) midir?

DASK'ı bir KİT olarak değerlendirmek mümkün değildir. DASK, sadece Zorunlu Deprem Sigortası teminatı sunmak üzere kurulmuş, kâr amacı gütmeyen ve sigortacılıkta "sigorta havuzu" adı verilen yapı esas alınarak düzenlenmiş bir kurumdur.

 


DASK ile sigorta şirketleri arasındaki ilişki nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı DASK tarafından sunulmakla birlikte poliçeler sigorta şirketleri tarafından DASK nam ve hesabına düzenlenmektedir. Yani DASK'ın poliçe üretimi sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından yerine getirilmektedir. Sigorta şirketleri kendi üzerlerinde hiç bir risk tutmadan riski ve primi kuruma devretmektedirler.

DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası primi tutarı üzerinden istanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12.5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17.5 oranında ve tarifede belirtilen minimum bir tutarın altında olmamak üzere komisyon ödenmektedir.

 


DASK'ta toplanan primler nasıl yatırıma yönlendirilmektedir?

DASK'ta toplanan kaynaklar;

 • Likidite,
 • Anapara güvenliği,
 • Getiri oranı

unsurları göz önüne alınarak yatırıma yönlendirilmektedir. Yatırım araçları içinde; ytl vadeli mevduat, döviz mevduatı, hazine bonosu, repo, yatırım fonları vb. bulunmaktadır. Bu unsurlardan likidite ile anapara güvenliğine birinci derecede önem verilmekte ve böylece DASK'ın olası bir depremde yükümlülüklerini hızla yerine getirebilmesi sağlanmaktadır.

 


DASK kaynakları başka amaçlar için kullanılabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasını düzenleyen 587 sayılı KHK'nin 16. Maddesi, DASK'ın kaynaklarının, DASK tarafından ve temel olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini hükme bağlamaktadır:

 • Deprem durumunda, DASK tarafından sigorta edilen binalara ait tazminat ödemeleri,
 • DASK'ın yönetimi ve işleyişi için gerekli olan masraflar,
 • Reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sağlanan korumaya ilişkin ödemeler,
 • Hasar tespit işlemlerine ilişkin ödemeler.

Tamamen müstakil hesaplarda takip edilen kurum kaynaklarının, belirtilen amaçlar dışında kullanılması veya başka hesaplarla birleştirilmesi hem hukuken hem de sigorta tekniği açısından mümkün değildir.

 


Dünyada DASK benzeri yapılanmalar var mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası'na ilişkin düzenleme yapılmadan önce gelişmiş ülke uygulamaları, özellikle deprem riski ülkemize benzeyen ABD-Kaliforniya ve Yeni Zelanda'daki uygulamalar, detaylı bir şekilde incelenmiş ve ülkemiz şartlarına en uygun sistem oluşturulmaya çalışılmıştır.

 • Yeni Zelanda Deprem Komisyonu (NZEQC-New Zealand Earthquake Commission): yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında bir fon şeklinde 1941 yılında oluşturulan, ancak 1993 yılında bağımsız bir kamu kurumu olarak bugünkü yapısına kavuşan EQC, deprem başta olmak üzere bazı doğal afetler için tamamen meskenlere yönelik sigorta teminatı sunmaktadır. Meskenler için yangın sigortası yapan sigorta şirketleri, ülkemizde olduğu gibi belli bir limite kadar koruma sağlayan EQC deprem teminatını zorunlu olarak vermektedirler. EQC kurumu, Yeni Zelanda'da, meskenlere yönelik deprem teminatının tek sağlayıcısı durumundadır.
 • Kaliforniya Deprem Kurumu (CEA-California Earthquake Authority): 1994 Northridge depreminden sonra ABD'nin Kaliforniya eyaletinde özel sigorta şirketlerinin deprem teminatı sunmaktan kaçınması nedeniyle meskenlere yönelik olarak deprem teminatı sunmak üzere 1996 yılında kuruldu. CEA bir kamu kurumu olmakla birlikte, DASK gibi, vergi dışında özel fonlarla finanse edilmektedir. Halen Kaliforniya'da sunulan meskenlere yönelik deprem teminatlarının yaklaşık %70'i CEA tarafından sunulmaktadır.

Ayrıca, depremlerle ilgili olmamakla beraber doğal afetlere yönelik olarak bazı gelişmiş ülkelerde, genellikle çok büyük afetlerden sonra ve sigorta sektörü ülkemize kıyasla çok büyük olmasına rağmen piyasa mekanizmasına ilave olarak kamu tarafından oluşturulmuş çeşitli sistemler vardır. Japonya'daki Japon Deprem Reasürans Şirketi (JER), ABD'deki ABD ulusal sel sigortası programı (NFIP) ve Fransa'daki Fransız Doğal Afetler Tazminat Programı gibi uygulamalar buna örnek olarak sayılabilir.

 

 

Kaynak:http://www.dask.gov.trÜcretsiz Emlak İlanı Ver
Kredi Hesaplama

Konut Kredisi Hesaplama ve Konut Kredisi Faiz Oranları

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası

DASK Nedir?

DASK Zorunlu Deprem Sigortası

120x60 piksel Emlak Ofisleri! Reklamınız Burda Yer Alabilir

  Emlak Bilgileri

  Emlak Ofisleri Emlak Ofisleri Rehberine Tıkla Kayıt Ol, Aylık 15 YTL

  Toplu Konut

  Konut Kredileri HSBC Bank Konut Kredisi
OYAK BANK Konut Kredisi
Finansbank Konut Kredisi
Ziraat Bankası
Garanti Bankası
Akbank Konut Kredisi
Şekerbank Konut Kredisi
Türkiye İş Bankası Konut Kredisi
Yapı Kredi


  Üyelikler

Follow emlakx on Twitter

Preview on Feedage: emlakxcom-emlak-ilanlar%C4%B1
Add to My Yahoo! emlakx.com emlak ilanları
Add to Google! emlakx.com emlak ilanları
Add to AOL! emlakx.com emlak ilanları
Add to MSN emlakx.com emlak ilanları
Subscribe in NewsGator Online emlakx.com emlak ilanları
Add to Netvibes emlakx.com emlak ilanları
Subscribe in Pakeflakes emlakx.com emlak ilanları
Subscribe in Bloglines emlakx.com emlak ilanları
Add to Alesti RSS Reader emlakx.com emlak ilanları
Add to Feedage.com Groups emlakx.com emlak ilanları
Add to Windows Live emlakx.com emlak ilanları
iPing-it emlakx.com emlak ilanları
Add to Feedage RSS Alerts emlakx.com emlak ilanları
Add To Fwicki emlakx.com emlak ilanları

Kiralık Daire İlanları | Sahibinden Emlak İlanları | Emlakçıdan Emlak İlanları | Konut Kredisi Hesaplama

Kiralık | Satılık | Günlük Kiralık Daireler ve Ofisler | Konut & Daire | Arsa | İş Yeri | Villa | Müstakil Ev | Depo | Dükkan | Yazlık | Devremülk | Turistik Tesis | Kooperatif | Ev Arkadaşı | Emlak Terimleri Sözlüğü |

Satılık Kiralık Emlak Arıyorsanız veya Satmak Kiraya Vermek İstiyorsanız Talep Bırakınız

emlakx.com sitesinde üçüncü kişiler tarafından girilen emlak ilanları yayınlanmaktadır. Bu sebeple sitemizde yayınlanan ilanların içeriğinin doğruluğu ve/veya ilanı girilen gayrimenkullerin kiralanması/satılması hiçbir suretle garanti edilmemektedir. emlakx.com ilanların eksik, yanıltıcı veya hatalı olmasından da hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2005-2013 www.emlakx.com. EmlakX Markası TPE (Türkiye Patent Enstitüsü) Nezlinde Tescilli Bir Markadır ve Her Türklü İzinsiz Kullanımı Suç Teşkil Etmektedir.

Türkiye Emlak İlanları, Ücretsiz Kiralık ve Satılık Emlak İlanları Rehberi

Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası | Kullanım Sözleşmesi | Site İletişim Sayfası | Reklam Tarifeleri SiteMap |

EmlakX    emlak ilanları rss servisi   Servisi

güvenli ödeme